Aktivity na Slovensku | Crs.sk - s Vami pre V


Mapujeme.sk
mestá a obce, firmy v obci
E-learnin
blended teamwork

Vzdelávacie projekty pre profesionálnych pracovníkov miestnej samosprávy SR i partnerských krajín
Príprava a implementácia projektu „Podpora a rozvoj profesných asociácií“ (PASAD), zameraného na vzdelávanie členov slovenských profesných samosprávnych asociácií a na ich vzťahy v rámci Slovenska aj v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Sponzorovaný LGI/OSF Budapešť, šiestimi zainteresovanými slovenskými asociáciami a zúčastnenými samosprávami.
  • Iniciovanie a realizácia projektu Budovanie kontaktov pre ekonomický rozvoj zameraný na prípravu tímov zúčastnených miest aktívne sa podieľať na koncepcii ekonomického rozvoja daného mesta – územia a jej rozbehnutia s výstupnou publikáciou.
  • Spolupráca na projekte LOGIC zameraného na internú a externú komunikáciu a public relations samospráv s výstupnou publikáciou.
  • USAID/ICMA. Koordinovanie malých projektov „Decentralizácia a sociálne otázky“ a „Decentralizácia a verejná doprava“, „Medziobecná spolupráca“ na podporu diskusie a partnerstva v procese reformy verejnej správy na Slovensku. Sponzorované KHF.
  • Príprava a manažovanie projektu Finančný manažment pre verejnú správu pre dvojročné dištančné štúdium, prípravné práce na 7 manuáloch – všeobecný manažment, audit, účtovníctvo pre tvorbu rozhodnutí, manažment informačných systémov, finančný manažment, účtovníctvo a výkazníctvo, právo a dane. Partner Asociácia komunálnych ekonómov a CIPFA. Sponzor WB, DFID, OSI.
  • Obsahové a organizačné zabezpečenie vzdelávacieho projektu v rámci projektu PHARE pre predsedov samosprávnych krajov a poslancov ich parlamentov. Obsah sa zameriaval na získanie vedomostí a zručností požadovaných na výkon aktívnej úlohy voleného predstaviteľa VÚC, najmä vedomosti o tvorbe stratégií, právnych predpisov, úlohách a rolách regionálnych parlamentov, možnostiach využívania štrukturálnych fondov EÚ a technikách lobovania.

Dokumenty k projektu

ICMA Student Chapter

Vo februári 2014 sme iniciovali vznik Študentskej skupiny ICMA, prvej v Európe. Jej členmi sa stali študenti a doktorandi Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Následne sme sa dozvedeli, že ICMA rieši aj vznik nových skupín mimo vysokých škôl z USA - v Jordánsku a zrejme vrámci projektu aj v Afganistane. Naša skupina je výsledkom hľadania novej orientácie spolupráce CRS a ICMA, ktoré začalo vznikom CRS v roku 1999. Našim zámerom je vytvárať podmienky na vzdelávanie mladej generácie v oblasti samosprávy - sprostredkovaním kontaktov s odborníkmi slovenskej samosprávy, sprostredkovaním najlepšej praxe, sprostredkovaním rôznych dostupných informácií, vedomostí, kontaktov. Prvé výsledky sú viac ako povzbudivé. Vďaka všetkým, ktorí skupinu tvoria a tým, ktorí pomohli pri jej vzniku.

Viac o projekte

2013 - 2012 Čierna Hora

Projekt NISPACEE financovaný UNDP Čierna Hora so zameraním na Medziobecnú spoluprácu a maximalizáciu príjmov.

Viac o projekte

ICMA prijíma nominácie pre svoj Program Ocenení udeľovaný v roku 2014

Výročný program ICMA podporuje a vyzdvihuje hodnoty profesionálneho manažmentu a oceňuje kreatívny prínos k líderstvu profesionálov samospráv. Ocenenia pomáhajú zvýšiť povedomie verejnosti o hodnotách profesionálneho manažmentu a jeho vplyve na kvalitu života v našich komunitách.

Viac o projekte

2004 - ICMA zasadnutie komisie pre medzinárodnú spoluprácu v Bratislave

Príprava a realizácia študijnej cesty členov komisie ICMA pre medzinárodnú spoluprácu členov ICMA - prednostov z USA, VB, Holandska, Austrálie a Rakúska na Slovensku

Viac o projekte

Podpora výmeny študentov a doktorandov

V rokoch 1999 až 2008 sme ako partner ICMA a partner APÚMS SR pre medzinárodnú spoluprácu zabezpečovali výmenu slovenských manažérov miest s manažérmi miest USA (19 výmen - prednostovia, finanční manažéri ). V súčastnosti si tento program asociácia riadi sama. CRS sa

Viac o projekte

2011-2013 Skvalitnenie finančného manažmentu samospráv na Slovensku (Improving Financial Management of Local Governments in Slovakia, IFiMa

Realizácia projektu s názvom Skvalitnenie finančného manažmentu samospráv na Slovensku (Improving Financial Management of Local Governments in Slovakia, IFiMa financovaného Sekciou vzťahov s verejnosťou Veľvyslanectva USA. Projekt je zameraný na posilnenie profesionalizmu volených predstaviteľov samospráv a zamestnancov z oblasti finančného riadenia samospráv v oblasti najlepšej praxe zvolených tém – Tvorba finančnej politiky a Občan a jeho participácia pri finančnom riadení asamospráv. V rámci projektu preložíme vybrané časti štvorzväzkovej publikácie UN HABITAT, ktorá vznikla aktualizáciou (2002 Keňa, E. Balážová, Ľ. Vávrová ako členky mnohonárodnej pracovnej skupiny) pôvodného projektu a 15 pracovných zošitov financovaného na Slovensku USAID v rokoch 1996-1999. Preložený materiál bude šírený cez sieť CRS a diskutovaný na konferencii AKE SR ako aj spoločnou pracovnou skupinou. Celý preložený materiál bude voľne dostupný na web stránke CRS, AKE SR a tiež na web stránke Ústavu verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. K Manažmentu aktív sme preložili len časť s tým, že celý bude súčasťou projektu MAFIS. Niektoré časti ešte preložíme aj nad rámec projektu.

Viac o projekte

2006 Projekt CeSID Srbsko

Projekt zameraný na prezentáciu práce prednostov mestských úradov a profesnej asociácie.

Viac o projekte

2006 Moldava NTS CoE Projekt

Spoločný projekt rady Európy a Európskej komisie v Moldavsku so zameraním na príklady dobrej praxe a tvorbu národnej stratégie samospráv.

Viac o projekte

2005 Benchmarking 4

Odborne aktivity na Slovensku preklady podkadových materiálov a článok k téme Benchmarking

Viac o projekte

2004 Finančný manažment vo verejnej správe

Finančný manažment pre verejnú správu je projekt pripravený v spolupráci s Asociáciou komunálnych ekonómov, Univerzitou Mateja Bela a bristskou asociáciou fiannčých manažérov a účtovníkov CIFPA ako sedem modulový vzdelávací projekt pre dvojročné dištančné štúdium. Financovaný grantom OSI a WB.

Viac o projekte

2005 TUR

Príprava slovenských verzií informačných materiálov.

Viac o projekte

2004 Projekt Magistrát

Viac o projekte

2004 - Finančný manažment pre verejnú správu

Príprava a manažovanie projektu Finančný manažment pre verejnú správu pre dvojročné dištančné štúdium, prípravné práce na 7 manuáloch – všeobecný manažment, audit, účtovníctvo pre tvorbu rozhodnutí, manažment informačných systémov, finančný manažment, účtovníctvo a výkazníctvo.

Viac o projekte

2003 Projekt Tajikistan

Koordinácia spolupráce s partnerskými organizáciami z Českej republiky, Maďarska, Lotyšska, Moldavska, Kazachstanu, Čiernej Hory, Srbska, Rakúska, Švédska, Veľkej Británie, USA + Tajikistan

Viac o projekte

2000 Projekt Kazachstan

Realizácia projektu prípravy trénerov trénerov a trénerov v rozsahu dvoch týždňov v rámci projektu USAID/ICMA v Kazachstane.

Viac o projekte

Posilňovanie demokratického riadenia na miestnej úrovni

Viac o projekte

2006 Projekt Kazachstan

Viac o projekte